A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Gminy w Lesznie
 Drukuj

Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Kogo dotyczy

Obywatele

Czas realizacji

Do 7 dni

Wymagane dokumenty

Podanie o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą należy sporządzić własnoręcznie i złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego
Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
Kawaler, panna – odpis skrócony aktu urodzenia.
Rozwiedziony, rozwiedziona – odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie.
Wdowiec, wdowa – odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu małżonka/małżonki.
Dowód osobisty wnioskodawcy.

Opłaty

38 zł

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Natomiast jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC) odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenie pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobów prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.)
© 2023 Urząd Gminy w Lesznie
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4