A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Gminy w Lesznie
 Drukuj

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego.

Kogo dotyczy

Obywatele

Czas realizacji

Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

Wymagane dokumenty

Wniosek o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.
Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, albo uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.
Dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawiera on dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych.
Pełnomocnictwo strony pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego oraz dokument tożsamości pełnomocnika - jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.

Opłaty

39 zł - Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania dokonanego na wniosek,
17 zł - Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy

Do właściwego Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463 z późn. zm., Art. 24, Art. 37,)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm., Art. 104, Art. 33, Art. 35, Art. 76a,)
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346, Art. 20a, ust. 1, 2,)
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, Art. 4,5,)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1904)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
© 2023 Urząd Gminy w Lesznie
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4