A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Gminy w Lesznie
 Drukuj

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.

Kogo dotyczy

O zaświadczenie może wystąpić tylko osoba chcąca uzyskać potwierdzenie swoich danych.

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek
Dowód uiszczenia opłaty

Opłaty

17 zł

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie do organu wyższego stopnia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546)
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382)
© 2023 Urząd Gminy w Lesznie
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4