A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Gminy w Lesznie
 Drukuj

Organizacja imprezy masowej Organizacja imprezy masowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zgody na organizację imprezy masowej.W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:1) występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach,3) powiadamia właściwego miejscowo:a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Kogo dotyczy

Obywatele, Przedsiębiorcy i Administracja Publiczna

Czas realizacji

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Wymagane dokumenty

7. Informacja o organizacji służby porządkowej oraz służby informacyjnej

Informacja zawiera dane dotyczące służby porządkowej oraz informacyjnej obejmujące:
liczba osób danej służby,
organizacja służby,
oznakowanie służby,
wyposażenie służby,
sposób rozmieszczenia służby.

8. Dane osoby wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej
Dane obejmujące:
imię, nazwisko,
numer PESEL - o ile został nadany,
numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo
dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

9. Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej
Dotyczy przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
10. Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.
11. Informacja o powiadomieniu właściwego miejscowo komendanta straży granicznej.
12. Informacja o powiadomienie o komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.
13. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej.
14. Harmonogram opuszczenia przez uczestników imprezy masowej obiektu lub terenu.
15. Opinia komendanta policji o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach
16. Opinia komendanta policji o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach
17. Opinia komendanta policji o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach
18. Opinia komendanta policji o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach
19. Program i regulamin imprezy masowej wraz o sposobie udostępniania go uczestnikom
20. Regulamin obiektu (terenu) wraz o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej.
21. Instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej
22. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
23. Oświadczenie o wyposażeniu wykorzystywanym do organizacji imprezy masowej
24. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

25. Informacja o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe na imprezie masowej.
26. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych - jeżeli jest wymagane.
1. Wniosek o zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej
2. Plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, powinien mieć postać graficzną i powinien zawierać:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.
3. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

Zgodnie z art.6 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

Szczegółowy zakres instrukcji określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
4. Terminarza imprez masowych
Terminarz imprez masowych dotyczy przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie lub rozgrywek meczów piłki nożnej.
5. Informacja o liczbie miejsc na imprezie masowej.
Informacja zawiera liczbę miejsc dla osób na imprezie masowej oraz liczbę miejsc stojących - jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące

6. Informacje o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego

Opłaty

82 zł

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2171)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm., Art.62, ust.1)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 54, poz. 323)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 135, poz. 1113)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 181)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 820)
© 2023 Urząd Gminy w Lesznie
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4