A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Gminy w Lesznie
 Drukuj

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz zatwierdzanie podziału nieruchomości Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz zatwierdzanie podziału nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Kogo dotyczy

Osoby ubiegające się o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego oraz osoby ubiegające się o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Czas realizacji

Do 14 dni

Wymagane dokumenty

Formularz wniosku o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego
Formularz wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości
Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów) i kopię mapy katastralnej (ewidencyjnej)
Wstępny projekt podziału (z wyłączeniem podziałów opisanych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
ORAZ W PRZYPADKU ZATWIERDZANIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
Protokół z przyjęcia granic nieruchomości
Wykaz zmian gruntowych
Wykaz synchronizacyjny
Mapa z projektem podziału
Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie,w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia. W przypadku decyzji dotyczącej zatwierdzenia podziału nieruchomości - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
© 2023 Urząd Gminy w Lesznie
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4